O nas

Organizacja zrzeszająca inwestorów giełdowych w Polsce.

Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

Anna Kajkowska posiada wykształcenie wyższe z zakresu administracji oraz zarządzania. Jest absolwentką studiów doktoranckich w zakresie Nauk Ekonomicznych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Od ponad dekady związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organie nadzoru spółki Investment Friends SE z siedzibą w Estonii notowanej na GPW w Warszawie. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Pani Anna Kajkowska zasiadała przez ponad dekadę w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek będących pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce lub Finantsinspektsioon w Estonii. Pani Anna Kajkowska pełniła wielorakie funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży współpracując na zasadach B2B i B2C . Jest aktywnie związana z rynkiem finansowym. Posiada duże doświadczenie z obszaru nieruchomości komercyjnych i udzielania wysoko kwotowych pożyczek pieniężnych. Pani Anna Kajkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Koralewski – Wiceprezes Zarządu

Pan Jacek Koralewski posiada duże doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył pracując w bankowości oraz jako członek Zarządu i Rad Nadzorczych spółek giełdowych. W latach 1992 – 2010 rozwijał karierę w PKO BP S.A. pracując na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowisku eksperta. Ukończył szereg szkoleń w zakresie ryzyka, windykacji, restrukturyzacji, finansów, negocjacji oraz zarządzania. Posiada Certyfikat w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej wydany przez Związek Banków Polskich. Od 2007 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. W latach 2007 – 2018 zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spółek niepublicznych: pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Obecnie pełni funkcje: Prezesa Zarządu w ELKOP SE, Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Atlantis SE, FON SE, Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE, Damf Inwestycje S.A. Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu w zakresie polityki społecznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie bankowości i finansów. Pan Jacek Koralewski nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pan Jacek Koralewski w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadał w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji. Pan Jacek Koralewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Jacek Koralewski nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.

 1. Magdalena Szwech
 2. Małgorzata Piasecka
 1. Członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych może zostać każda osoba, zainteresowana rynkiem kapitałowym lub chcąca zostać inwestorem giełdowym.
 2. Stowarzyszenie dba o poszanowanie praw Inwestorów Giełdowych,
 3. Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy jakości funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego,
 4. Stowarzyszenie reprezentuje inwestorów na Walnych Zgromadzeniach spółek,
 5. Stowarzyszenie podejmuje interwencje na wniosek swoich członków,
 6. Stowarzyszenie oferuje pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom prywatnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce,
 7. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz obrony interesów inwestorów giełdowych w Polsce,
 8. Stowarzyszenie propaguje zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce,
 9. Stowarzyszenie działa na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku kapitałowym,
 10. Stowarzyszenie inspiruje, organizuje i podejmuje działania zapewniające sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz ochronę inwestorów prywatnych,
 11. Stowarzyszenie współdziała z organami administracji publicznej oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego w zakresie kształtowania polityki zapewniającej rozwój rynku kapitałowego w kierunku zgodnym z interesami inwestorów prywatnych,
 12. Stowarzyszenie wyraża stanowisko wobec projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz projektów regulacji obowiązujących na rynkach zorganizowanych,
 13. Stowarzyszenie reprezentuje interesy inwestorów prywatnych wobec instytucji finansowych świadczących usługi na rzecz inwestorów indywidualnych,
 14. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie spotkań, prelekcji oraz innych aktywności,
 15. Stowarzyszenie współpracuje z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 16. Stowarzyszenie uczestniczy w postępowaniach sądowych.

Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych

Ul. Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Tel. 024 367 31 32

E-mail: biuro@stowarzyszenieinwestorowgieldowych.pl