O nas

Organizacja zrzeszająca inwestorów giełdowych w Polsce.

Anna Dorota Kajkowska - Prezes Zarządu

Wykształcenie wyższe. Ukończyła studia na Wydziale Administracji, kierunek Administracja w SWPW w Płocku. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzane Przedsiębiorstwem Zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich, audytorskich. Posiada umiejętności diagnozowania, analizowania, prognozowania, planowania oraz wdrażania nowych pomysłów do praktyki gospodarczej i społecznej. Od 2007 roku związana z rynkiem kapitałowym rozpoczynając jako Pełnomocnik Zarządu odpowiedzialna za koordynacje i bezpośredni nadzór nad działaniami zmierzającymi do wprowadzenia spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect Warszawskiej GPW. Od 2009 roku jest członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Jako Prezes Zarządu ATLANTIS S.A spółki giełdowej od 2008 roku bezpośrednio wprowadziła i zrealizowała program restrukturyzacyjno-naprawczy spółki giełdowej, pozyskała inwestora strategicznego, skutecznie przeprowadziła emisje akcji mającą na celu dokapitalizowanie spółki wypracowując w 2010 roku zysk netto na poziomie 17 mln. zł. Od 2009 roku Prezes Zarządu Spółki Atlantis Energy S.A Spółki notowanej od 02-2010 r na rynku NewConnect –Spółki działającej w sektorze energii odnawialnej realizującej projekty zakupu i budowy farm wiatrowych o mocy do 10 MW. Od 2012 roku Prezes Zarządu RESBUD S.A z siedzibą w Rzeszowie – spółka z branży budowlanej. W swojej pracy zawodowej opierając się na zdobytym doświadczeniu współpracuje z domami maklerskimi, firmami konsultingowymi, Autoryzowanymi Doradcami NewConnect. Odpowiedzialna jest za bezpośrednie wypełnianie obowiązków informacyjnych w Zarządzanych przez siebie Spółkach publicznych wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. W zakresie rejestracji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A oraz w zakresie operacji dokonywanych na zdematerializowanych papierach wartościowych Spółek bezpośrednio uczestniczy w procesach podziału oraz scalania akcji, wymiany akcji, konwersji praw do akcji na akcje, asymilacji akcji, wdrażaniu emisji warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji zamiennych na akcje.

Damian Patrowicz – Wiceprezes Zarządu

Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie średnie. Obecnie studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcję: Prezesa Zarządu w Investment Friends S.A. oraz Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Urlopy.pl S.A., FLY.PL S.A., FON S.A., FON Ecology S.A., Atlantis S.A., Atlantis Energy S.A., AF Estry S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Elkop Energy S.A., Stark Development S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends Księgowość S.A., DAMF INVEST S.A.

 1. Jacek Koralewski - pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 2. Mariola Bączyk - pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 3. Tomasz Łuczyński - pełniący funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 1. Członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych może zostać każda osoba, zainteresowana rynkiem kapitałowym lub chcąca zostać inwestorem giełdowym.
 2. Stowarzyszenie dba o poszanowanie praw Inwestorów Giełdowych,
 3. Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy jakości funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego,
 4. Stowarzyszenie reprezentuje inwestorów na Walnych Zgromadzeniach spółek,
 5. Stowarzyszenie podejmuje interwencje na wniosek swoich członków,
 6. Stowarzyszenie oferuje pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom prywatnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce,
 7. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz obrony interesów inwestorów giełdowych w Polsce,
 8. Stowarzyszenie propaguje zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce,
 9. Stowarzyszenie działa na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku kapitałowym,
 10. Stowarzyszenie inspiruje, organizuje i podejmuje działania zapewniające sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz ochronę inwestorów prywatnych,
 11. Stowarzyszenie współdziała z organami administracji publicznej oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego w zakresie kształtowania polityki zapewniającej rozwój rynku kapitałowego w kierunku zgodnym z interesami inwestorów prywatnych,
 12. Stowarzyszenie wyraża stanowisko wobec projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz projektów regulacji obowiązujących na rynkach zorganizowanych,
 13. Stowarzyszenie reprezentuje interesy inwestorów prywatnych wobec instytucji finansowych świadczących usługi na rzecz inwestorów indywidualnych,
 14. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie spotkań, prelekcji oraz innych aktywności,
 15. Stowarzyszenie współpracuje z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 16. Stowarzyszenie uczestniczy w postępowaniach sądowych.

Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych

Ul. Piękna 24/26

00-549 Warszawa

Tel. 22 821 91 93

Fax 22 821 91 93

E-mail: biuro@stowarzyszenieinwestorowgieldowych.pl